Garantija

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “HIDROLATS” garantijas nosacījumi

1. LSEZ SIA “HIDROLATS” piešķir garantiju visai tās ražotajai hidraulisko cilindru produkcijai. Garantija ir spēkā 24 (Divdesmit četrus) mēnešus, skaitot no dienas, kad klientam prece ir pārdota vai piegādāta.

2. Garantijas termiņa ietvarā LSEZ SIA “HIDROLATS” klientiem apņēmās veikt pārdotās produkcijas remontu, ja produkcijas bojājums radies ražošanas procesā vai tas izveidojies saistībā ar ražošanas procesā izmantoto materiālu defektiem.

3. LSEZ SIA “HIDROLATS” garantijas izpildi nodrošina Brīvības ielā 103, Liepājā, LV-3401, Latvijā, pamatojoties uz klienta rakstveida iesniegumu, kurā klients aprakstījis produkcijai konstatēto defektu un izmantošanas apstākļus, un klienta iesniegumam klāt pievienotu dokumentāciju, kas apstiprina produkcijas iegādi no LSEZ SIA “HIDROLATS”.

4. Garantijas īstenošanas gadījumā LSEZ SIA “HIDROLATS” apņemas veikt garantijas izpildi saprātīgos termiņos, saskaņojot to iepriekš ar klientu un ievērojot attiecīgās produkcijas defektācijas īpatnības.

5. LSEZ SIA “HIDROLATS” produkcijai netiek piemērota garantija gadījumos, ja:

• Produkcija izmantota neatbilstoši produkcijas vispārīgajam izmantošanas mērķim;
• Produkcija izmantota neievērojot produkcijas tehniskās specifikācijas;
• Produkcijas uzstādīšanu veikusi nesertificēta persona;
• Klientam nav iespējams uzrādīt dokumentāciju par produkcijas iegādi;
• Produkcijai ir veikts remonts vai jebkāda veida bojājumu novēršana, kas nav veikta no LSEZ SIA “HIDROLATS” puses;
• No klienta sniegtās informācijas vai produkcijas bojājuma dēļ nav iespējams identificēt produkcijas tehnisko informāciju;
• Produkcijas defekti saistīti ar dabas stihiju, ugunsgrēku u.c. apstākļu ietekmi;
• Produkcijas defekts radies produkcijas dabiskā nolietojuma rezultātā;
• Produkcija glabāta neatbilstoši glabāšanas nosacījumiem (6.punkts).

6. Hidrauliskie cilindri jāuzglabā slēgtās vai citās telpās ar dabīgu ventilāciju bez mākslīgi kontrolētiem klimatiskajiem apstākļiem, kur temperatūras un mitruma svārstības ir ievērojami mazākas nekā brīvā dabā. Mašīnā uzstādītie hidrauliskie cilindri tiek uzglabāti saskaņā ar tā lietošanas instrukciju. Glabājot hidrauliskos cilindrus atsevišķi no mašīnas, vītņotajām eļļas padeves atverēm jābūt cieši noslēgtām. Hidrauliskā cilindra stieņiem jābūt ievilktiem. Garantijas darbības laiks ir 24 mēneši ar nosacījumu, ka patērētājs hidraulisko cilindru ir nodevis ekspluatācijā ne vēlāk kā 6 mēnešus no saņemšanas dienas, ievērojot ekspluatācijas, transportēšanas un uzglabāšanas nosacījumus.

7. Ja strīdīgos bojājumu novērtēšanas gadījumos ir nepieciešams sertificēta eksperta slēdziens, izdevumus šāda sertificēta eksperta piesaistīšanai sedz puse, kura pieaicinājusi sertificēto ekspertu.

8. Gadījumā, ja LSEZ SIA “HIDROLATS” bojājumu novērtēšanas procesā tiek secināts, ka produkcijas remonta izmaksas pārsniegs produkcijas vērtību vai produkcijai konstatēto defektu nav iespējams novērst, LSEZ SIA “HIDROLATS” nodrošina klientam par saviem līdzekļiem jaunas un līdzvērtīgas produkcijas izgatavošanu.

9. LSEZ SIA “HIDROLATS” neapņemas atlīdzināt klientam jebkāda veida izdevumus, kas saistīti ar garantijas īstenošu. Garantija neparedz LSEZ SIA “HIDROLATS” atlīdzināt klientam jebkāda veida radušos zaudējumus vai materiāla rakstura pretenzijas.

logo 2022 © All rights reserved